Bestyrelsen

Se vores bestyrelse her

Peter træner

Peter Klærke Jensen

Formand & Træner

cropped-Logo-print-2022.png

Anders Heilmann

Kasserer

Daniel W

Daniel Winiarczyk

Sekretær

Agnete Suppleant

Agnete Laursen

Suppleant

Foreningens vedtægter

Vedtægter for Horsens Kendo Klub

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Horsens Kendo Klub og den er stiftet 05/10/2021.
Stk. 2: Foreningens japanske navn er Shushikan.
Stk. 3: Foreningen har hjemsted i Horsens Kommune.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af Kendo. Foreningen
har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at
engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager
disse interesser på et almennyttigt grundlag.
§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer
Stk. 1: Foreningen er medlem af Dansk Kendo Forbund og er underlagt denne organisations regler og
bestemmelser.
Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af Dansk Kendo Forbund er et anliggende for generalforsamlingen.
§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent
for en sæson, svarende til seks måneder.
Stk. 2: Som passivt medlem kan optages enhver, som tidligere har været aktivt medlem i minimum en
sæson.
Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.
Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens
aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et
passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For
udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4.
Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser.
Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en
organisation, som foreningen er tilsluttet.
Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemsskabet gælder fra, at bestyrelsen
har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse
herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for
generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at
afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.
Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel
til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved
udmeldelse.

§ 5 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for
konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive
medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen
fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.
Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket,
slettes den pågældende som medlem. Et sådan ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for
generalforsamlingen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes,
såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.
Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens
afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt
punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes for
bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder,
selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.
Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen
spørgsmålet.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet
fremgår af disse vedtægter.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af April måned.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved opslag på foreningens
hjemmeside eller ved opslag af meddelelse på sociale medier eller ved meddelelse på hjemmeside og e-
mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig
dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire
uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest
to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal
indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre
bilag til dagsordenen skal medfølge.
Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har
inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og
ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er
fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten
for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.
Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning
kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.
Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres
af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er enhver, der er fyldt 18 år.
Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.
Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand (i lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c) Valg af sekretær (i ulige år)
d) Valg af en suppleant
7) Valg af en revisor
8) Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget.
Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens
gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen
kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 3 medlemmer, en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen
konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær
generalforsamling for to år. Én suppleant vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i
bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære
generalforsamling.
Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

§ 11 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt
status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. På hver ordinær
generalforsamling vælges én revisor for to år.
Stk. 4: Revisoreren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påsé, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og
at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en
påtegninger. Revisoren skal til enhver tid have adgang til at påsé bogføring og foreningens beholdninger.

§ 12 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med kasseren. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner,
dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom alle
låneoptagelse på mere end 5.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af
foreningen.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 13 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, ved kvalificeret flertal.
Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 14 Opløsning
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af
opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge
generalforsamlinger.
Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal der træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål
foreningens formue skal doneres til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.
Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at
gennemføre alle nødvendige dispositioner.